ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

กิจกรรมภาคกลางวัน
การประกวดขบวนแห่กระทง
การประกวดพิธีกรบรรยายของชาวคุ้ม
ณ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า

กิจกรรมภาคค่ำ
การประกวดนางนพมาศ
การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การแสดงบนเวที
การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่(วัสดุจากขยะรีไซเคิล)
ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙