ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม