ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เรื่องการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2558
ประกาศส่วนที่1
ประกาศส่วนที่2
link การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในช่วง 6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561