คณะผู้บริหาร

คำสั่งสำนักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร