คณะผู้บริหาร

ผลการจัดทำประชาพิจารณ์
โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไดโนเสาร์
บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์
ทำการสำรวจระหว่างวันที่   16-23  กรกฏาคม  2564
ผลสรุปในภาพรวม  
เห็นด้วย ร้อยละ 19.25 
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 80.75
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ เพื่อส่งผลการทำประชาพิจารณ์เสนอต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป