คณะผู้บริหาร

ประกาศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร