ออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ "โครงการคนกาฬสินธุ์อายุยืน" ๒๔/๐๖/๖๕
เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์อายุยืน” ได้แก่ คุณยายดวล สมศรี อายุ ๙๐ ปี , คุณยายทองมี โยหาสิทธิ์ อายุ ๙๐ ปี และ คุณตาสวัสดิ์ บุบผาเดช อายุ ๙๑ ปี โดยมีพยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ day care และ นักกายภาพบำบัด ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการใช้บริการ ทั้งการทำกายภาพบำบัด หรือวิธีการดูแลผู้สูงอายุของญาติ
ทั้งนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นการลงพื้นที่เชิงรุง ให้บริการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงในชุมชนเขตเทศบาลฯ ได้รับบริการและดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
#กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้สู่คนอายุยืน
#กาฬสินธุ์คนอายุยืน
#กาฬสินธุ์เมืองอุมสุข