คณะผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด