คณะผู้บริหาร

ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จะดำเนินการฝึกอบรม จัดตั้งป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จึงขอประกาศเชิญชวน พ่อค้า  ประชาชน ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด