คณะผู้บริหาร


เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. (๑๘ มกราคม ๒๕๖๐) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางอุบลรัตน์ กิตติยุทธโยธิน รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามคำสั่งของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่าในเด็กและผู้สูงอายุของคนไทยมีกิจกรรมเหนือยนิ่ง อาทิ การนั่งเล่น iPad หรือดูทีวีในวันหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น จึงกำหนดว่าในทุกๆวันพุธของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ เพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหาชุดออกกำลังกายใหม่ ทั้งนี้การออกกำลังกายจะช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและเมื่อออกกำลังกายร่วมกันเสร็จแล้ว สามารถไปประกอบกิจวัตร ประจำวันเช่นการรับส่งลูกได้ต่อไปตามปกติ