คณะผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล(แทนตำแหน่งว่าง)
เพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดในการส่งใบสมัครดังนี้
รายละเอียด