คณะผู้บริหาร

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 225 หน่วยงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว จังหวัดจึงขอให้ท่านดำเนินการดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด