คณะผู้บริหาร

ตามเจนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ยืดถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียด