คณะผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชน "ออกเสียงประชามติ (นอกเขตจังหวัด) " ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เต๊นท์หน้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สำหรับผู้มีสิทธิที่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วัน (หลังวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) สามารถออกเสียงได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ ๓ ช่องทาง คือ
๑.) ยื่นด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขต สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอยู่ เริ่มตั้นแต่วันนี้ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
๒.) ยื่นทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓.) ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://election.dopa.go.th/ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ เวลา ๒๔.๐๐ น.