สรุปแบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)

ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒
ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ปี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น