• กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนแรก

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62