๑. การสร้างเมืองให้น่าอยู่เพื่อความมั่นคง  และความปลอดภัยของประชาชนเป็น  องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในระดับประเทศ

             ๑.๑. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม  น่าอยู่น่าอาศัย  มีการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพในระดับสากล  มีการเฝ้าระวังติดตามภาวะมลพิษต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

               ๑.๒. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางด้านคุณภาพชีวิตของคนเมือง  สร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการพัฒนาและมีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาเมืองเป็นพลเมืองที่ร่วมพัฒนาในระดับชุมชน  ระดับสังคมจนถึงระดับประเทศ

               ๑.๓. พัฒนาชุมชนเมืองให้มีอาชีพที่มั่นคงมีการค้าขายผ่านตลาดออนไลน์และมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าที่จะได้รับการปกป้องและดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงปลายทางแห่งชีวิต

              ๑.๔ พัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นเมืองสุขภาวะที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  และเท่าเทียม  มีบริการสายด่วนฉุกเฉินรองรับการให้บริการ  มีแพทย์ พยาบาล  และบุคลากรทางด้านการสาธาณสุขใกล้บ้านพร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 

              ๑.๕ พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังการป้องกัน  และการเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัยตามระเบียบที่กำหนดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสถานการณ์ที่ประสบสาธารณภัยและโรคระบาด  เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกครัวเรือนปลอดภัย  ชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

               ๑.๖  พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีนวัตกรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบจฉริยะ (SMART CITY)  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค  4.0
     
๒. การสร้างเมืองให้น่าท่องเที่ยว  เพื่อสร้างความมั่งคั่งของประชาชนและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  

         ๒.๑  พัฒนาเมืองให้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น  เป็นเมืองวิถีศิลป์  ถิ่นวัฒนธรรมอีสาน  สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน  ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในเขตพื้นที่

         ๒.๒  พัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม  ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็น  Land Mark ของเมือง  ถนนหรือทางสาธารณะได้รับการพัฒนาให้เป็นทางหลวงท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานมีทัศนยีภาพที่สวยงาม

         ๒.๓  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ  สร้างเสริม

สุขภาพให้กับประชาชนได้มีพื้นที่สันทนาการเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน

          ๒.๔  อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  นำรายได้สู่ชุมชนและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสาน  รักษาและต่อยอด
๓. การสร้างเมืองให้น่าลงทุน  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง  มั่งคั่ง  และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

        ๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการคมนาคม  มีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการน้ำเสียให้เข้าสู่ระบบก่อนระบายคืนสู่ธรรมชาติ

        ๓.๒ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีอารยสถาปัตย์  มีระบบจราจรที่มีความคล่องตัวและปลอดภัย  เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ  ถนนปลอดภัย

        ๓.๓  ส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำและชุมชนย่านเมืองเก่าได้มีพื้นที่ในการสร้างเสริมรายได้ และจัดให้มีตลาดที่ปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดพร้อมยกระดับให้เป็นตลาดสีเขียว๔.  การสร้างเมืองให้น่าศึกษา  เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์  และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้  มีทุนทางสังคมที่ดีอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความผาสุก ทุกครัวเรือนปลอดภัย   

        ๔.๑  พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาตามวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึงมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  เด็กพิเศษได้รับการดูแลตามศักยภาพและความจำเป็น

        ๔.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับจังหวัด

        ๔.๓  บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษา  เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของผู้เรียนและสร้างการศึกษาให้เป็นการศึกษาของปวงชนตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  เพื่อสร้างคนให้มีวินัย  มีเข็มมุ่งในเป้าหมายของชีวิตตนเอง

        ๔.๔ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  รวมถึงทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ

        ๔.๕  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย  เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตและความมั่นคงในทุกมิติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย

          นโยบายที่กระผมและคณะได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารราชการเทศบาลนี้  กระผมและคณะจะมุ่งมั่นดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายใน  4  ปีนี้  และมีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  จะเป็นกรอบในการบริหารราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะ  4  ปีนี้  โดยจะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในโอกาสต่อไป  ซึ่งเมื่อได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว  เทศบาลก็จะได้วางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ  5  ปี  ต่อไปเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

          กระผมและคณะขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์  ทุกท่านว่า  จะบริหารราชการในเทศบาลนี้อย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตโปร่งใส  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง  จะกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  และจะบริหารราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะเป็นตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนี้  เพื่อทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ให้ดีที่สุด 

          นโยบายทั้ง  4  ข้อนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ในการเดินไปข้างหน้าด้วยกัน  ร่วมกันพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน  เป็นผู้ตรวจสอบและมีบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เมืองกาฬสินธิ์เป็นเมืองอุดมสุขต่อไป