๑. นโยบายด้านการบริการประชาชน 

๑.๑. ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการบริการสาธารณะด้านต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop service)  ให้บริการด้วยความเป็นมิตร จริงใจ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
๑.๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น โดยการจัดให้มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
๑.๓. จัดระบบงานบริการให้มีความยึดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยการจัดให้มีระบบงานบริการแบบเชิงรุกออกให้บริการประชาชน 


     
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance)
๒.๑  ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดำเนินการให้เป็นธรรม และ ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของคนในองค์กร รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
๒.๒ สร้างระบบเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและกลุ่มต่างๆโดยการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันและให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เท่าเทียม

๒.๓  สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรและสามารถตรวจสอบการทำงานได้ โดยการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน และปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
๒.๔  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น มีการวางแผนระบบการรับฟังความคิดเห็นและบูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และภาคเอกชน 
๒.๕  สร้างความสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคนในองค์กร โดยการส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักในหน้าที่ ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีระบบการตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบด้วย 
๒.๖  ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการสร้างจิตสำนึกแก่คนในองค์กรในการประหยัดการใช้ทรัพยากร ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานงานบริการ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
         ๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  ให้มีการบำรุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงระบบการจราจร
๓.๒  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ รวมถึงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ 
๓.๓  ให้มีน้ำสะอาดและบำรุงการไฟฟ้า โดยการขยายเขตบริการน้ำประปา และขยายเขตบริการไฟฟ้า 
๓.๔  จัดระบบการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการผังเมืองด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

          ๔.  นโยบายด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๔.๑ จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยการควบคุมดูแลกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔.๒  จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิxxxลหรือมูลฝอย โดยการจัดให้มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิxxxลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิxxxลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

          ๕.  นโยบายด้านมลภาวะ 
ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย  โดยควบคุมและป้องกันมลพิษตั้งแต่จุดกำเนิด รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และประสานความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการควบคุมและลดปริมาณมลพิษ

          ๖.  นโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนสายหลัก พัฒนาสวนสาธารณะพัฒนาริมฝั่งลำน้ำปาว คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสำรวจ  จัดทำระบบฐานข้อมูลรวมถึงการพัฒนาแก่งดอนกลาง การพัฒนาที่ดินและหนองน้ำสาธารณะเพื่อเป็นสวนสาธารณะสำหรับนันทนาการ และการพักผ่อนของประชาชน 

          ๗.  นโยบายด้านการศึกษาและนันทนาการ 
๗.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน และขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ 
๗.๒  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ 
๗.๓  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเทศบาล ให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาและภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะเป็นการเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๗.๔  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา และนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 


          ๘. นโยบายด้านการสาธารณสุข 
๘.๑  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 
๘.๒  ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยจัดให้มีสถานบริการสุขภาพในชุมชนให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเน้นการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลให้เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
๘.๓  ให้มีการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และควบคุมความสะอาดปลอดภัยของอาหาร
สถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร 
๘.๔  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดให้มีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตามหลักสุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดน่าใช้ 


         ๙.  นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
๙.๑  ส่งเสริมการทำนุบำรุง และรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการจัดและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
๙.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 


          ๑๐.  นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน 

๑๐.๑  เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น โดยการจัดกิจกรรมและรณรงค์การปลูกฝังค่านิยมอันดีที่จะสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว และเปิดพื้นที่สาธารณะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน 
๑๐.๒  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
๑๐.๓  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการแผนชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแก่ผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน 
๑๐.๔  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการป้องกัน การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการให้การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไม่ให้ระบาดในชุมชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 
๑๐.๕  สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งส่งเสริมการนำศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 


          ๑๑.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑๑.๑  สร้างเครือข่ายตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยการจัดหาแหล่งค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  จัดให้มีตลาดสินค้าชุมชนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้
๑๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการออมและการลงทุนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพให้กับประชาชน  สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน


          ๑๒.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังและการป้องกัน รวมถึงการแก้ไขและเยียวยา สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน พร้อมการช่วยเหลือในเบื้องต้น และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด รถฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย เพิ่มสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น