คำแถลงนโยบาย

  

 

 

 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานเทศบาล 043-811671-3

 

 ๑. การสร้างเมืองให้น่าอยู่เพื่อความมั่นคง  และความปลอดภัยของประชาชนเป็น  องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในระดับประเทศ

             ๑.๑. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม  น่าอยู่น่าอาศัย  มีการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพในระดับสากล  มีการเฝ้าระวังติดตามภาวะมลพิษต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

               ๑.๒. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางด้านคุณภาพชีวิตของคนเมือง  สร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการพัฒนาและมีกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาเมืองเป็นพลเมืองที่ร่วมพัฒนาในระดับชุมชน  ระดับสังคมจนถึงระดับประเทศ

               ๑.๓. พัฒนาชุมชนเมืองให้มีอาชีพที่มั่นคงมีการค้าขายผ่านตลาดออนไลน์และมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าที่จะได้รับการปกป้องและดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงปลายทางแห่งชีวิต

              ๑.๔ พัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นเมืองสุขภาวะที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  และเท่าเทียม  มีบริการสายด่วนฉุกเฉินรองรับการให้บริการ  มีแพทย์ พยาบาล  และบุคลากรทางด้านการสาธาณสุขใกล้บ้านพร้อมประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 

              ๑.๕ พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังการป้องกัน  และการเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัยตามระเบียบที่กำหนดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสถานการณ์ที่ประสบสาธารณภัยและโรคระบาด  เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกครัวเรือนปลอดภัย  ชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

               ๑.๖  พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีนวัตกรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบจฉริยะ (SMART CITY)  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค  4.0
     
๒. การสร้างเมืองให้น่าท่องเที่ยว  เพื่อสร้างความมั่งคั่งของประชาชนและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  

         ๒.๑  พัฒนาเมืองให้มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น  เป็นเมืองวิถีศิลป์  ถิ่นวัฒนธรรมอีสาน  สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน  ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในเขตพื้นที่

         ๒.๒  พัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม  ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็น  Land Mark ของเมือง  ถนนหรือทางสาธารณะได้รับการพัฒนาให้เป็นทางหลวงท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานมีทัศนยีภาพที่สวยงาม

         ๒.๓  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ  สร้างเสริม

สุขภาพให้กับประชาชนได้มีพื้นที่สันทนาการเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน

          ๒.๔  อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  นำรายได้สู่ชุมชนและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสาน  รักษาและต่อยอด
๓. การสร้างเมืองให้น่าลงทุน  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง  มั่งคั่ง  และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

        ๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการคมนาคม  มีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายและปรับปรุงคุณภาพการจัดการน้ำเสียให้เข้าสู่ระบบก่อนระบายคืนสู่ธรรมชาติ

        ๓.๒ พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีอารยสถาปัตย์  มีระบบจราจรที่มีความคล่องตัวและปลอดภัย  เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ  ถนนปลอดภัย

        ๓.๓  ส่งเสริมให้ชุมชนริมน้ำและชุมชนย่านเมืองเก่าได้มีพื้นที่ในการสร้างเสริมรายได้ และจัดให้มีตลาดที่ปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดพร้อมยกระดับให้เป็นตลาดสีเขียว๔.  การสร้างเมืองให้น่าศึกษา  เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์  และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้  มีทุนทางสังคมที่ดีอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความผาสุก ทุกครัวเรือนปลอดภัย   

        ๔.๑  พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาตามวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึงมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  เด็กพิเศษได้รับการดูแลตามศักยภาพและความจำเป็น

        ๔.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับจังหวัด

        ๔.๓  บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษา  เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของผู้เรียนและสร้างการศึกษาให้เป็นการศึกษาของปวงชนตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  เพื่อสร้างคนให้มีวินัย  มีเข็มมุ่งในเป้าหมายของชีวิตตนเอง

        ๔.๔ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ  รวมถึงทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ

        ๔.๕  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย  เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตและความมั่นคงในทุกมิติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย

          นโยบายที่กระผมและคณะได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารราชการเทศบาลนี้  กระผมและคณะจะมุ่งมั่นดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายใน  4  ปีนี้  และมีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  จะเป็นกรอบในการบริหารราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะ  4  ปีนี้  โดยจะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในโอกาสต่อไป  ซึ่งเมื่อได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว  เทศบาลก็จะได้วางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ  5  ปี  ต่อไปเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

          กระผมและคณะขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์  ทุกท่านว่า  จะบริหารราชการในเทศบาลนี้อย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตโปร่งใส  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง  จะกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  และจะบริหารราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะเป็นตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนี้  เพื่อทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ให้ดีที่สุด 

          นโยบายทั้ง  4  ข้อนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ในการเดินไปข้างหน้าด้วยกัน  ร่วมกันพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน  เป็นผู้ตรวจสอบและมีบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เมืองกาฬสินธิ์เป็นเมืองอุดมสุขต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6101492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
948
2066
948
6078181
7251
84562
6101492

Your IP: 44.200.77.92
Server Time: 2024-03-03 12:49:09

กด Like ให้ผมด้วยครับ

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction