สภาพทั่วไป

  

 

 

 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานเทศบาล 043-811671-3

 

สภาพทั่วไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เปิดดูเอกสาร)

 

 

        เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   14  มีนาคม  พุทธศักราช  2480   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    จังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  11  มีนาคม  2480    มีพื้นที่ 4.04   ตารางกิโลเมตร   โดยมีพระอรรถเปศลสรวดี   เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก   และต่อมาเทศบาลได้ขยายเขตพื้นที่เทศบาลออกไปอีกเป็น  16.96  ตารางกิโลเมตร   ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2525  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้

 
ทิศเหนือ             ติดต่อกับ            ตำบลโพนทอง                             
ทิศใต้                ติดต่อกับ            ตำบลหลุบ
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ            ตำบลเหนือ
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ            ตำบลลำพาน
 
                             
จำนวนประชากรแยกตามเพศและอายุและลักษณะโครงสร้างประชากรโดยทั่วไป

จำนวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล     13,434      หลังคาเรือน 
จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร     35,423 คน

1. ชาย    17,125     คน 
2. หญิง   18,298     คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  24,543   คน

1. ชาย    11,499     คน 
2. หญิง   13,044     คน
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่คิดเป็น   2,089    คน/ตร.กม.
ข้อมูล   ณ    วันที่   25  ตุลาคม   พ.ศ. 2554
            ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัดเทศบาล  พฤศจิกายน 2554
             

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

การคมนาคม/การจราจรถนน

จำนวนถนนลูกรัง      46  สาย   ความยาว  8.140    ก.ม.  หรือพื้นที่  42,420    ตร.ม.
จำนวนถนนลาดยาง  18  สาย   ความยาว  12.228   ก.ม.  หรือพื้นที่ 236,006   ตร.ม.
จำนวนถนนคอนกรีต 289 สาย   ความยาว  80.424   ก.ม.  หรือพื้นที่ 264,334   ตร.ม.

สะพาน
จำนวนสะพานคอนกรีต                         14         แห่ง 
จำนวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย)             3         แห่ง

การขนส่ง 

จำนวนสถานีขนส่ง       1          แห่ง 
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้โดยวิธีรถยนต์ 

จำนวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพื้นที่      36     แห่ง 
จำนวนเสียงตามสายทั้งหมดในพื้นที่        131   จุด

การประปา 

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้              13,242             ครัวเรือน 
หน่วยงานที่ดำเนินกิจการประปาในพื้นที่  สำนักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้                      18,000             ลบ.ม./วัน 
จำนวนแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา           2                แห่ง   

การไฟฟ้า 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                  13,449               ครัวเรือน 
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                          5,300               จุด

 

 

ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล 

พื้นที่พักอาศัย                       5,083 – 2 - 60    ไร่
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ         996 -1 -53          ไร่ 
สวนสาธารณะ  3    แห่ง         55 – 2 - 80         ไร่          

-  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน
-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
-  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอง                              
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พื้นที่เกษตรกรรม                                   19,779 – 1 - 21      ไร่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ   137    ไร่   2  แห่ง       ตั้งอยู่  ณ  บ้านโคกน้ำเกลี้ยง         
ต.โพนทอง   อ.เมือง   จ.กาฬสินธุ์    จำนวน  28  ไร่  และบ้านแก่งนาขาม  

 

ต.นาจารย์    อ.เมือง   จ.กาฬสินธุ์    จำนวน    109    ไร่     
ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 31.57   ตัน/วัน
ปริมาณขยะที่กำจัด  58.1  ตัน / วัน 
(มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มาร่วมใช้ด้วย) 
วิธีการกำจัดขยะ 
-  ใช้วิธีฝังกลบ                                
-  ทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 
-  รถยนต์เก็บขยะ

ด้านเศรษฐกิจ 

สถานธนานุบาล       1         แห่ง                                   โรงฆ่าสัตว์                 1    แห่ง 
สถานีน้ำมัน/ปั๊ม       8         แห่ง                         ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า        2    แห่ง 
ตลาดสด               3         แห่ง                                    โรงแรม                    9    แห่ง 
ธนาคาร                9         แห่ง                         
สถานที่ท่องเที่ยว    6         แห่ง         ได้แก่
-  สวนสาธารณะกุดน้ำกิน                        -  วัดกลาง พระอารามหลวง
-  แก่งดอนกลาง                                  -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
-  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร                     
-  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

 

ด้านสังคม 

ข้อมูลศาสนสถาน 

จำนวนวัด                       9            แห่ง 
-  วัดชัยสุนทร                           -  วัดใต้โพธิ์ค้ำ
-  วัดกลาง                               -  วัดเหนือ 
-  วัดหอไตรปิฏการาม                  -  วัดสว่างคงคา 
-  วัดประชานิยม                        -  วัดดงปอ 
-  วัดป่าทุ่งศรีเมือง
จำนวนเมรุเผาศพ            5            แห่ง 
จำนวนโบสถ์                 7            แห่ง 
จำนวนมัสยิด                 1            แห่ง 
จำนวนสุสาน                  -            แห่ง

ข้อมูลผู้นับถือศาสนา 

จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ      คิดเป็นร้อยละ  99.38   ของประชากรในเขตเทศบาล 
จำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม   คิดเป็นร้อยละ  0.30    ของประชากรในเขตเทศบาล 
จำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์     คิดเป็นร้อยละ  0.11    ของประชากรในเขตเทศบาล 
จำนวนผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ     คิดเป็นร้อยละ   0.21    ของประชากรในเขตเทศบาล


 

Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6395486
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2806
2553
17446
6358025
58478
85511
6395486

Your IP: 3.236.116.27
Server Time: 2024-06-22 23:43:55

ติดต่อเรา

กด Like ให้ผมด้วยครับ

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction