ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานเทศบาล 043-811671-3

 

วิสัยทัศน์  “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล”
 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กร
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
มีการป้องกันและควบคุมโรค
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

2361855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
823
2237
823
2342729
43649
63703
2361855

Your IP: 35.173.35.159
Server Time: 2021-10-17 10:39:42

กด Like ให้ผมด้วยครับ

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction