วิสัยทัศน์

  

 

 

 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานเทศบาล 043-811671-3

 

วิสัยทัศน์  “เป็นเมืองอุดมสุข”
 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้เหมาะสมต่อการอาศัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพในระดับสากล

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้เป็นเมืองที่ผาสุก มีเศรษฐกิจที่มั่นคงเอื้ออาทรและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

3.พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาเมือง

4.พัฒนาองค์กรเพื่อให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีนวัตกรรมและธรรมาภิบาล

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
 
เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1. เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพและการจัดระบบการจราจรมีความคล่องตัวปลอดภัยเป้าประสงค์

2. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสันทนาการหรือLandmark ของเมือง

3. มีระบบบริการจัดการน้ำในเขตเมืองทุกระบบเพื่อการเกษตร และป้องกันอุทกภัยและสิ่งแวดล้อม

4. เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมือง LOW CARBON

5.มีภาคีเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนไร้บ้านในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับความช่วยเหลือและสามารถพึ่งพิงได้

7. ยกระดับรายได้ผู้ประกอบการค้าโดยพัฒนาศักยภาพการค้าในระบบออนไลน์

8. เป็นเมืองสุขภาวะประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

9.  พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้สูงขึ้น

10. เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสูงระดับจังหวัด

11. เด็กพิการที่เรียนร่วมได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

12. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาต่อหรือมีงานทำ

13. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้มาตรฐาน

14. เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

15 ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่

16. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหาร ระบบการบริหารการเงิน ระบบข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร

17.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารบ้านเมืองบนพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (Smart city)Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6326134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1358
1493
8469
6296918
74637
78428
6326134

Your IP: 44.223.39.67
Server Time: 2024-05-29 19:10:13

ติดต่อเรา

กด Like ให้ผมด้วยครับ

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction