วิสัยทัศน์  “เป็นเมืองอุดมสุข”
 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์