โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามอัตรากำลัง 3 ปี(ดาวน์โหลดเอกสาร)