รายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2564


รายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2563

รายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2562รายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2561

รรายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2560

รรายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2559

รรายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2558

รายงานการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายเทศมนตรีปี2557