กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สาระสำคัญพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน
วินัยและการรักษาวินัย
กระบวนการแปรญัตติและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานบุคคลฯ
ขับรถตกสระน้ำ : ผู้ขับขี่หรือหน่วยงานของรัฐ ใครกัน...ประมาทเลินเล่อ !?[27 ก.พ. 2560]
รับรองบุคคลซึ่งขอทำบัตรประชาชนอันเป็นเท็จ .... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ?[22 ก.พ. 2560]
ใช้ทางสัญจรโดยเจ้าของไม่ขัดขวาง : ถือเป็นทางสาธารณะ !?[2 พ.ย. 2559]
ยิงปืนในที่สาธารณะ ... ฝ่าฝืนความสงบ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. ![9 ก.ย. 2559]
ถมดินในที่ตัวเอง แต่สร้างความอลเวงให้เพื่อนบ้าน[8 ส.ค. 2559]
เจ้าของอาคารขัดขวางการรื้อถอน ... เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้กำลังบังคับได้หรือไม่ ?[9 ก.ย. 2559]
เข้าใจว่าต่อเติมอาคารได้ ... แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สั่งให้รื้อถอน[21 เม.ย. 2559]