เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  

 

 

 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานเทศบาล 043-811671-3

 

เมื่อเวลา ๐๘.๐๙ น. (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ ฝ่าย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (สวดมนต์วันพระ) เพื่อเป็นการทำจิตใจให้มีธรรมะก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการอบรมจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566

1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ได้ดำเนินการโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาค 2566

โดยแบ่งเป็น 3 เขตประกอบด้วยเขต 1 จำนวน 15 ชุมชน เขต 2 จำนวน 14 ชุมชน และเขต 3 จำนวน 15 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ

เสนอความต้องการของแต่ละชุมชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาชุมชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2.ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จากทั้งหมด 3 เขต 41 ชุมชน จำนวน 1,450 คน
3.ผลจากการมีส่วนร่วม
จากการดำเนินโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2566 ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 41 ชุมชนได้ร่วมกันเสนอโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 328 โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และได้รับทราบข้อมูล/ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน
4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน
จากที่ประชุม/อบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประชาชนมีความต้องการให้ผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่นำเข้าแผนชุมชนได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้ชุมชนได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและรายได้เพิ่มมากขึ้น
และเทศบาลฯ ได้นำปัญหาเร่งด่วนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามที่เสนอในการประชุมดังกล่าว
 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เวลา ๑๗.๐๐ น.) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยคณะทำงานดำเนินโครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ชุมชนวัดใต้โพธิ์คค้ำ จัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ในเขตที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ผ่านกระบวนการจัดเวทีประชาคม โดยให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน สามารถพัฒนาเทศบาลฯ สู่เมืองอุดมสุข และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


Login Form

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

6395237
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2557
2553
17197
6358025
58229
85511
6395237

Your IP: 3.236.116.27
Server Time: 2024-06-22 21:50:25

ติดต่อเรา

กด Like ให้ผมด้วยครับ

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction